از این پـس اعـتبار ورود موفق شـما حداکثر یک روز مـــــی بــــاشــد. بنابراین بعد از یــک روز مجددا باید وارد سایـت شوید. بــا تـــــشکر